Sommarhälsning från Socialdemokraterna i Bollnäs

Sommarhälsning från Socialdemokraterna i Bollnäs

Det är tuffa tider nu. Vi ser en krympande offentlig ekonomi och svårare tider med ökade kostnader på det privata planet. Pengar finns, men fördelningen är ojämn, i världen och i Sverige. Socialdemokraterna i Bollnäs vill skapa framtidstro hos medborgarna i vår kommun. Vi vill att fler ska känna delaktighet och uppleva att resurser, inflytande och makt sprids på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt i vårt samhälle.

Vi prioriterar därför:
– Trygghet för barnen och tidigt stöd för att höja utbildningsnivån vilket ger en ökad livskvalité under uppväxten och en ljusare framtid.
– Spännande fritid för barn och ungdomar med trygga vuxna i hela kommunen
– Jämställda och jämlika arbetsförhållanden genom att ta bort delade turer
– Ren luft och natur med fungerande ekosystemtjänster för hälsa och matförsörjning nu och för framtiden.
– Ökad skattekraft för att trygga de äldres möjlighet till vård efter behov och ett självständigt liv nu, och för framtiden.

Det gör vi för vi vet att:
Trygga familjekonstellationer och stöd i föräldraskapet är ett långsiktigt arbete för att skapa jämlika möjligheter för barn och unga. Det kräver att kvalitetssäkrad samverkan mellan kommunen och med den regionala primärvården fortsätter, förbättras och intensifieras. Vi fortsätter vårt arbete mot våld i nära relationer som gett bra resultat och en ökad trygghet för utsatta grupper.

En ambulerande öppen fritidsgårdsverksamhet med fler trygga fritidsledare skapar meningsfull sysselsättning för våra ungdomar, oavsett bostadsort och bakgrund.

Ett mer aktivt socialt deltagande i bostadsplanering och lokalförsörjning för unga och äldre skapar bra arbetsplatser och trygga bostadsområden för alla åldrar.

Socialt arbete ska ske nära och i samarbete med invånarna i Bollnäs kommun. Vi vill se en bättre samverkan mellan olika verksamheter med sikte på medborganas behov. Det ser vi kommer att snabba på digitaliseringen av tjänster till medborgarna utan att tappa fokus på människan.

Delade turer inom vården ska bort. En bra och jämlik arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning och att livspusslet fungerar för arbetstagaren är grunden för att hen ska kunna ge en vård av högsta kvalité och med omsorg.

Tillsammans måste vi göra mycket mer för att vara med att bidra till att klimatmålen uppnås. En del av det arbetet ligger i att bistå föreningar och andra som driver utvecklingsfrågor inom området. Kommunen kan också agera nav och skapa mötesplatser kring dessa frågor och bistå med kunskap och kompetens.

I offentliga upphandlingar ska vi kräva mer lokala och återbrukade produkter och tjänster där vi ställer relevanta sociala och miljömässiga krav. Vi ska skärpa efterlevnad, kontroll och uppföljning av de upphandlingar som görs i kommunal regi för att få effekt.


Tack för förtroendet
Socialdemokraterna i Bollnäs

facebook Twitter Email