Personalpolitiskt program

  Kommunen som arbetsgivare 

Bollnäs kommun som arbetsgivare ska se medarbetare som organisationens viktigaste resurs. Vi är alla beroende av varandra och av omgivningen, vårt samhälle ska bygga på rättvisa och jämlika villkor för alla invånare i Bollnäs kommun. Det här är en kortversion av våra personalpolitiska mål!

     Ledarskap och medarbetarskap 

Bollnäs kommun som arbetsgivare har engagerade ledare som skapar förutsättningar för delaktighet. Genom att arbeta för att skapa arbetsplatser med bra arbetsklimat, där vi förstår medborgarnas behov gör vi vårt bästa för att vi ska bli en attraktiv arbetsgivare. 

●  Att hitta struktur för förbättringsarbete är en viktig uppgift för ledningen i Bollnäs kommun. Vi tittar på nuläge, planerar vägen framåt, genomför planerade åtgärder, följer upp och lär i Bollnäs kommun. 

●  Långsiktighet ska prägla beslutsfattandet i Bollnäs kommun. Vi ska investera för framtiden genom att utveckla våra tjänster och processer. Det är avgörande för att bidra till en bättre miljö och ett större socialt ansvarstagande. 

●  Vi vill tillsätta en översyn över det antal medarbetare som varje ledare har. Att utjämna arbetsbelastningen är viktigt på alla nivåer. 

● Processorientering ska prägla våra verksamheter. Systemsynen innebär att vi tillsammans internt förbättrar och effektiviserar de olika delarna för en förbättrad samhällsservice i Bollnäs kommun. 

     Arbetsmiljö och hälsa

Människors lika värde och att grundläggande mänskliga behov uppfylls är grunden för ett socialt hållbart samhälle. Resurser, inflytande och makt ska fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Jämlikhet handlar såväl om kollektiva som individuella rättigheter. Däremot ser vi inte att jämlikhet betyder att alla behöver leva sina liv på samma sätt. 

●  Normen på arbetsmarknaden ska vara fasta heltidsanställningar. Delade turer ska bort och lågt betald jourtid ska successivt minska för att helt försvinna från våra verksamheter. 

●  Strukturen för ansvarsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara tydlig och väl känd i våra verksamheter. 

●  Företagshälsovård och skyddsombuden ses som viktiga parter i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Facklig-politiska mötesformer behöver stärkas. 

●  Friskvårdsbidrag ska tillhandahållas av arbetsgivaren Bollnäs kommun.

    Kompetensförsörjning 

För att vi ska kunna växa och utvecklas behöver det finnas arbetskraft med rätt kompetens. Offentlig sektor som styrs demokratisk behöver därför vara ett föredöme när det gäller jämställda löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärvägar. 

●  Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda behöver minska. Vi ska öka värdet av interkulturell kompetens och flerspråkighet samt bli bättre på att matcha jobb och kompetens i Bollnäs kommun. 

●  Resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen behöver öka. Vi ska utveckla ett systematiskt arbetssätt för förbättringsarbete i Bollnäs kommun.

●  Förbättrad introduktion till nyanställda. Introduktionsplaner är väl genomarbetade och en naturlig ingång till nya tjänster i Bollnäs kommun. 

●  En mer tydlig kompetensbaserad rekryteringsstrategi arbetas fram för Bollnäs kommun. 

Jämställdhet och mångfald 

Vi ser en tydlig koppling mellan jämställdhet, tillväxt och jobb. Den socialdemokratiska rörelsen är en feministisk frihetsrörelse på demokratisk grund. Vi vill arbeta med jämställdhetsintegrering på alla plan i våra verksamheter. 

●  Kommunikation och dialog anpassas till den mångfald av medborgare som bor  och lever i Bollnäs kommun. 

● En kartläggning av medborgarservicen utifrån jämställdhetsperspektiv ska genomföras på alla nivåer i vår verksamhet. 

● Studie- och yrkesvägledningen behöver utgå ifrån att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. 

● Likabehandlingsarbetet ska vara dokumenterat och följas upp varje år. Samtliga diskrimineringsgrunder ska undersökas inom områdena, rekrytering och befordran, lön, kompetensutveckling, arbetsförhållanden samt möjligheter till att förena förvärvsarbete med föräldraskap. 

facebook Twitter Email