Vår politik mandatperiod 2022-2026

 

Hållbar utveckling skapar jobb och jämlikhet 

Socialdemokraterna i Bollnäs vill skapa ett socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle. Ett samhälle som klarar påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Ett Bollnäs som är jämställt och jämlikt, där människor lever ett gott liv och där lika villkor står i centrum.

1. Social hållbarhet 

De som arbetar inom både barn-och äldreomsorg ska ha jämlika förutsättningar att utföra sitt arbete, med tillgång till elevhälsa från förskolan, kvalité ska styra utvecklingen. Jobb, egen försörjning, bostad, utbildning, fritids och föreningsliv ska vara tillgängligt för alla kommuninvånare.

2. Ekonomisk hållbarhet 

Genom jämställda löner, jämlik arbetsmiljö och arbetstider främjas ekonomin. Hållbara val i vardagen ska vara självklart, enkelt och ekonomiskt. Infrastrukturen för en cirkulär- och delningsekonomi ska byggas upp. Det ska vara lätt att göra rätt, som företagare eller arbetstagare, gammal som ung.

3. Ekologisk hållbarhet 

En fossilfri kommun år 2030, där ekologisk ansvar tas i nämnder och bolag genom sociala och ekologiska krav vid upphandlingar. Vi ska öka biologisk mångfald på land och i vattendrag, fortsätta arbetet för vandringsvägar för fisken. Vi vill förbättra kollektivtrafiken och tillgången till laddstolpar.

 

Vi ska vända på varenda sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen 

Stöd i föräldraskapet är en långsiktigt insats för jämlika utfall för barn och unga. De tidiga studieåren är avgörande och Vi vill satsa på förbättrad samverkan mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård genom familjecentrum och ungdomsmottagningen. Ungdomar ska ha tillgång till en aktiv och stimulerande fritid, idag är tillgången inte jämlikt fördelad. Lärarnas och skolpersonalens arbetsmiljö ska prioriteras genom att vi låter dem göra sitt jobb, och resten av samhället gör sitt.

Socioekonomisk boendesegregation och ekonomisk utsatthet för barnfamiljer ska brytas genom social och feministisk bostadspolitik baserad på boenderotation och blandade boendeformer inom våra bostadsområden. Vi vet att när vi bygger ett samhälle som är tillgängligt för alla bidrar det till att fler vill flytta hit och fler stannar kvar. Därför är boendet en av våra viktigaste välfärdsfrågor. 

Vi vill

 • utöka fritidsgårdsverksamheterna. Se och bekräfta unga ledare
 • utveckla barnhälsoteam från förskolan i samverkan med regionens hälso och sjukvård. 
 • erbjuda föräldrastöd för fler trygga föräldrar
 • blandade boendeformer i våra bostadsområden med start på Gärdet

 

Skapa nya jobb genom att driva klimatomställningen

Klimatförändringarna är vår tids absolut största samhällsutmaning. Kommunen ska vara i framkant och inspirera likväl företag som medborgare till en hållbarare livsstil. Kommunen ska stötta initiativ där människor i Bollnäs kan hyra, hyra ut låna eller byta tillgångar av varandra. Vi behöver alla ta ansvar för vår konsumtion, vårt avfall och vad som händer med det vi inte längre behöver. 

Vi vill utveckla samverkan mellan civilsamhälle, politik och näringsliv ger en grund till bra rådgivning, utbildning, lokalförsörjning och affärsmöjligheter. som blir ett stöd till befintliga företag tillsammans med våra lokala företagare. En samverkan som underlättar för fler företag att etableras sig och ger jobb och breddar antalet branscher som etableras i kommunen. 

Vi vill

 • Kräva mer lokala och återbrukade produkter och tjänster med sociala och miljömässiga krav i kommunens upphandlingar för att främja de lokala producenterna.
 • Öka samverkan med lokala företag och grundskola för bättre matchning och ökad framtidstro hos barn och ungdomar
 • Sätta upp solceller på lämpliga hustak och ordna fler elladdstolpar i alla kommundelar för att främja turism och miljö 
 • Införa flerfackstunnor för ökad avfallssortering i hela kommunen

 

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden 

Den socialdemokratiska välfärdsmodellen gör att familjerelationer kan bygga på ömsesidighet, lust och egen vilja. Äldreomsorgen väver samtidigt ett skyddsnät runt de äldre som inte har barn eller partners. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet över hela kommunen. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga. Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i omsorgen. 

Schyssta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommun och region är direkt avgörande. Ett ekonomisk hållbarhetsprogram, som sätter medborgarnas behov i centrum och kvalitetsledning i stället för ekonomistyrning gör att vi kan fokusera på rätt saker även med en begränsad tillväxt. 

Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas och ofrivillig ensamhet bemötas. Kooperativa hyresrätter gynnar inflytande och delaktighet i boendet. Det ger även ekonomiska förutsättningar att rusta våra äldrecentrum till moderna trygghetsboenden och gruppboenden för dementa. Våra demenssjuka ska kunna välja ett tryggt boende med kompetent personal hela dygnet i våra tätorter när livssituationen blir svår och ohanterlig. 

Med samverkan mellan kommunens förvaltningar, socialt arbetsintegrerande företag och föreningar skapar vi träffpunkter för sociala och digitala möten.  Vi vill arbeta för en långsiktig strategisk planering för att möta medborgarnas behov på ett bättre sätt. Den kommunala arbetsmarknaden är segregerad och behöver bli mindre könsuppdelad. Löneskillnader mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men det går för långsamt. Med bättre villkor förbättrar vi chanserna för att de redan utbildade vill stanna kvar.

Vi vill

 • Äldreboenden ska drivas i kommunal regi för att pengarna ska gå till de boende och anställda och byggas i den takt behovet kräver
 • Skapa likvärdiga villkor mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommunens verksamheter
 • Öka samverkan med de föreningsdrivna och kooperativa producenterna i kommunen
 • Stärka kontrollen och uppföljningen av upphandlingar för att få bort oseriösa företag

 

facebook Twitter Email