Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Den socialdemokratiska välfärdsmodellen gör att familjerelationer kan bygga på ömsesidighet, lust och egen vilja. Äldreomsorgen väver samtidigt ett skyddsnät runt de äldre som inte har barn eller partners. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet över hela kommunen. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga. Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i omsorgen. 

Schyssta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommun och region är direkt avgörande. Ett ekonomisk hållbarhetsprogram, som sätter medborgarnas behov i centrum och kvalitetsledning i stället för ekonomistyrning gör att vi kan fokusera på rätt saker även med en begränsad tillväxt. 

Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas och ofrivillig ensamhet bemötas. Kooperativa hyresrätter gynnar inflytande och delaktighet i boendet. Det ger även ekonomiska förutsättningar att rusta våra äldrecentrum till moderna trygghetsboenden och gruppboenden för dementa. Våra demenssjuka ska kunna välja ett tryggt boende med kompetent personal hela dygnet i våra tätorter när livssituationen blir svår och ohanterlig. 

Med samverkan mellan kommunens förvaltningar, socialt arbetsintegrerande företag och föreningar skapar vi träffpunkter för sociala och digitala möten.  Vi vill arbeta för en långsiktig strategisk planering för att möta medborgarnas behov på ett bättre sätt. Den kommunala arbetsmarknaden är segregerad och behöver bli mindre könsuppdelad. Löneskillnader mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men det går för långsamt. Med bättre villkor förbättrar vi chanserna för att de redan utbildade vill stanna kvar.

Vi vill

  • Äldreboenden ska drivas i kommunal regi för att pengarna ska gå till de boende och anställda och byggas i den takt behovet kräver
  • Skapa likvärdiga villkor mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommunens verksamheter
  • Öka samverkan med de föreningsdrivna och kooperativa producenterna i kommunen
  • Stärka kontrollen och uppföljningen av upphandlingar för att få bort oseriösa företag
facebook Twitter Email