Barn- och utbildningsnämnden

Socialdemokraterna i Bollnäs representanter i Barn- och utbildningsnämnden:

Ann-Katrin Samuelsson (S)

Dick Helgesson (S)

Elsy Burman (S)

Ersättare

Vitali Kinuka (S)

Ida Engberg Sepänaho (S)

Personlig presentation 1:e Vice ordförande Ann-Katrin Samuelsson

Mitt namn är Ann-Katrin Samuelsson. Jag är född och uppvuxen i Arbrå men är via några år i Stockholm Bollnäsbo sedan dryga 20 år tillbaka. Jag känner ett stort samhällsengagemang och tycker om trädgårdsarbete. 

Mitt politiska intresse grundar sig i att jag tycker att resurser, inflytande och makt ska vara fördelat på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Det finns en resa att göra. Utvecklingen av vårt gemensamma behöver vara balanserad och ta sin utgångspunkt från medborgarnas behov. Som medborgare i Bollnäs kommun ska du kunna känna dig trygg med den offentliga servicen, från barnsben till ålderdom. Kunskap tillhör en av de viktigaste maktresurserna. Idag är har jag uppdrag som vice ordförande i Barn & Utbildnings-nämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse.

Alla barn i Sverige har rätt till en god utbildning och bildning där kunskapen är i fokus. För att ta vara på varje människas unika kunskaper och talanger krävs att möta individen där den är.  Varje barn behöver mötas av höga förväntningar och en tro på att de kan lyckas. Möjligheten till att utvecklas till kunniga och självständiga medborgare, en utbildning av god kvalitet och i tillräcklig omfattning ska vara en rättighet för alla, oberoende av ekonomiska resurser.   Jag brinner för en likvärdig skola där skolans personal har bra förutsättningar för att lyckas i sitt medborgaruppdrag. 

Utvecklingen i samhället ska tillgodose dagens behov men det får aldrig ske på bekostnad av kommande generationers behov. Utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv behöver utgå ifrån medborgarnas behov där jämlikhet och jämställdhet är det primära oavsett om det gäller yngre eller äldre medborgare.  För ett socialt hållbart Bollnäs krävs att medborgarnas grundläggande behov uppfylls och att tillgången till social service upplevs tillgänglig och tillräcklig, medborgarna ska känna trygghet och delaktighet.

Jag har en stark övertygelse om att den offentliga styrningen behöver lämna ekonomistyrningen och övergå till att sätta medborgarens behov i centrum. Genom att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling får vi en mer ändamålsenlig verksamhet där resurser läggs på dem verksamheten är till för. För att nå medskapande och delaktighet krävs goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och möjlighet till utveckling och omställning.

Ökad jämställhet innebär att det är likvärdiga förutsättningar oavsett om du är man eller kvinna i arbetslivet. Personalfrågor och organisation är därför frågor som jag också brinner för.  Det är viktigt att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och hitta bra samverkansformer. Villkoren i arbetslivet är en viktig jämlikhetsfråga som avgör mycket av livsvillkoren i övrigt.

facebook Twitter Email