Insändare: Gröna jobb genom klimatomställning

Klimatförändringarna är vår tids absolut största samhällsutmaning.
Under de kommande två mandatperioderna måste vi i Bollnäs, i Sverige och i världen tillsammans halvera våra globala utsläpp av växthusgaser för att nå en balans mellan utsläpp och upptag.
Bollnäs kommun ska vara i framkant i den omställningen och inspirera både företag och medborgare till en hållbarare livsstil.
Kommunen ska stötta lokala initiativ där människor kan hyra, hyra ut, låna eller byta tillgångar med varandra.

Vi vill

– Kräva mer lokala och återbrukade produkter och tjänster med sociala och miljömässiga krav i kommunens upphandlingar

– Öka samverkan med lokala företag och grundskola för bättre matchning och ökad framtidstro hos barn och ungdomar

– Sätta upp solceller på hustak

– Ordna fler laddstolpar över hela kommunen

– Införa fastighetsnära insamling med flerfackstunnor för ökad avfallssortering i hela kommunen

Vi vill också främja samverkan och kunskapsutbyte mellan civilsamhälle, politik och näringsliv. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en levande och hållbarare kommun som kan tackla framtidens utmaningar.
En fungerande samverkansmodell kommer också att underlätta för företag att etableras sig i vår kommun, vilket ger jobb och breddar antalet branscher lokalt.

En ny upphandlingspolicy processas nu och i den finns krav på sociala, cirkulära och fossilfria lösningar. I kommunens sociala och ekologiska hållbarhetsprogram hittar vi konkreta punkter att hålla oss till.

Vi vill att de förändringarna ska leda till:

– Fler lokala gröna jobb

– Möjliggöra för kommunala verksamheter att odla egen mat

– Öka inköp av närproducerad och klimatsmart mat till kommunens olika verksamheter

– Billigare och lättare att åka kollektivt

– Cykelbanor som binder ihop när-byar med centralorter

– Börja med hyggesfritt skogsbruk i de skogar kommunen äger

– Stötta tidiga utbildningsinsatser i skolan om en hållbar livsstilJobba tillsammans med bostadsbolagen för att kvalitetssäkra avfallssorteringen.

– Se till att få vatten i torrlagda älvfåror för att öka den biologiska mångfalden och samtidigt säkra ekosystemtjänster vi inte kan klara oss utan

Listan kan göras lång men framför allt måste vi öka kunskapen om miljön betydelse och förutsättningar och hur vi tillsammans kan göra skillnad för klimatet. Och vi har bråttom.

Socialdemokraterna i Bollnäs

facebook Twitter Email