Insändare: Bra samverkan mellan samhälle, politik och näringsliv

Arbetet har en central ställning i arbetarrörelsens politik och är grunden för den enskildas frihet och samhällets kollektiva välfärd. För ett socialt hållbart arbetsliv krävs ett aktivt arbete för att underlätta medskapande som stärker individer som lär och arbetar tillsammans. Vi socialdemokrater vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer behöver få goda förutsättningar att växa och utvecklas.

Bra samverkan mellan samhälle, politik och näringsliv underlättar för fler företag att etablera sig, ger jobb och breddar antalet branscher som etableras i vår kommun. För att klara kompetensförsörjningen är en grundläggande förutsättning att elever klarar grundskolan. Förutom att det på sikt kan bidra positivt till företagens kompetensförsörjning kan det även leda till att risken för att ungdomar hemfaller i brottslighet och hamnar i kriminella miljöer kan förebyggas och undvikas.

Att fullfölja skolgången till gymnasiekompetens är i princip nödvändigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Alla elever behöver utveckla de kunskaper och kompetenser som krävs för att aktivt kunna delta i samhälls- och arbetslivet. Vi socialdemokrater vill att samhällskulturen ska präglas av förväntningar som visar på vikten av att alla behövs och behöver vara medskapande för att bidra till utvecklingen av vårt gemensamma.

Utbildningssystemet behöver också tillmötesgå det behov som finns på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att motivera till att utbilda sig till yrken där det finns arbete. Skolans studie- och yrkesvägledning behöver därför genom undervisning, information och vägledning bidra till att eleverna blir väl förberedda för att kunna fatta beslut om val av utbildning, också inriktning på en arbetsmarknad som ständigt utvecklas.

Vi socialdemokrater vill organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att möta företrädare för arbetslivet i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval. Vi ser att det lokala näringslivet här spelar en viktig roll.

Olika aktörer på flera nivåer behövs för att utveckla en bred och likvärdig studie- och yrkesvägledning som tar sin utgångspunkt från arbetsmarknadens behov och elevernas förutsättningar.

Vi socialdemokrater vill arbeta för att få till strukturer för att organisera samverkan mellan skola och arbetsliv, utbildningsinstanser och med det lokala näringslivet för att skapa nya innovativa lösningar som bidrar till en hållbar utveckling i Bollnäs kommun.

Socialdemokraterna i Bollnäs

facebook Twitter Email