Insändare: Utbildning för barnens skull

Snart startar skolan igen efter sommaruppehållet. Vi socialdemokrater i Bollnäs fortsätter med politiska åtgärder för höjda kunskapsresultat i hela vår kommun.
Vår utgångspunkt är att skolans drivkraft ska vara att förmedla kunskap så att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare oavsett familjebakgrund och förutsättningar. Det viktigaste arbetet för höjda skolresultat görs i skolan och bärs av lärarna.

Vi har tidigare tydliggjort vikten av att arbeta för ett hållbart Bollnäs där det råder balans mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna. Kvalitetsutveckling pågår i Bollnäs kommuns grundskolor och vi känner stor tillit till jobbet som görs för att skapa en likvärdig skola som möter alla elever där de är. Fokuset i utvecklingen av skolan ska ligga på kunskapsuppdraget med fler utbildade lärare med bättre förutsättningar. Med en processinriktad verksamhet framkommer samhällsansvaret tydligt.

Vi vill skapa likvärdiga villkor mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommunen. Vi ser att arbetet med förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor därför behöver prioriteras. Läraryrket ska fortsätta bli mer attraktivt och lärare ska få mer tid till sitt kärnuppdrag. Vi ska vara en attraktiv kommun att arbeta i.
Skolans barn och elever spenderar en väsentlig del av sin tid i skolan. För höjda kunskapsresultat krävs arbete också med våra barn och elevers välmående. Vi ser en oroande utveckling där frånvaron är hög, framför allt pojkar stannar hemma från skolan och den psykiska ohälsan kryper allt mer ner i åldrarna. Det finns ett samband mellan barn och elevers välmående och deras prestationer i skolan.

Vi behöver sätta stopp för att pojkar halkar efter i skolan, förväntningarna ska vara höga såväl på pojkar som för flickor. Ingen elev ska halka efter eller hållas tillbaka. Vi ser också vikten av tidiga samordnade insatser som ska erbjudas alla barn och unga i tid utifrån sina och sin familjs behov. Det krävs helhetsperspektiv, vi vill därför se barnhälsoteam redan i förskolan. Det förebyggande arbetet för att motverka att elever får lång och problematisk frånvaro ska också fortsätta utvecklas och permanentas. Alla skolor ska ha en väl utbyggd elevhälsa och kunna erbjuda det stöd som behövs.

Vår ambition är lika möjligheter och villkor för alla elever för en jämlik, välmående och likvärdig skola i Bollnäs kommun.

Ann-Katrin Samuelsson (S)

Abdulahi Cadaani (S)

Erika Engberg (S)

facebook Twitter Email