Trygghet i livets svårare stunder

Människor behöver tidvis hjälp och stöd för att behålla sin trygghet, sin värdighet och sitt välbefinnande. Vi vill att biståndshandläggningen förenklas så att föräldrar och barn erbjuds avlastning och föräldrastöd tidigt. Stödet i livets olika faser samordnas i en stödstruktur kring individen tillsammans med hälso- och sjukvården med start på familjecentrum och erbjuder tidiga stödinsatser, information och anhörigstöd.

Ett bra samarbete mellan bostadsföretagen, de boende och myndigheter ökar trivsel och trygghet i boendet. Uppsökande sociala insatser skapar tidiga relationer och möjligheter att förhindra ohälsa, missbruk och misär. Vi stärker den lokala kvinnojouren och ger ett starkare stöd till dem som utsätts för våld i nära relationer och för dem som utsätter andra för våld.

Socialt arbetsintegrerande företag skapar nya jobb lokalt och utvecklar människors egenmakt. Socialdemokraternas förhållningssätt utgår från alla människors behov, delaktighet och trivsel. Det innebär ett gott bemötande med respekt för olikheter, en vardag fri från kränkningar och hot. Ett jämställt och socialt hållbart samhälle bidrar till en tryggare uppväxt och äldreår och är ett samhälle tillgängligt för alla.

facebook Twitter Email