Trygg stimulans på ädre dagar

Vi vill kunna leva på vår pension. Hyreskostnaden för ett boende oavsett funktionsvariation ska vara överkomlig. Kooperativa hyresrätter gynnar inflytande och delaktighet i boendet. Det ger även ekonomiska förutsättningar att rusta våra äldrecentrum till moderna trygghetsboenden och gruppboenden för dementa, med rimliga hyror i alla kommundelar.

Tryggheten ökar om vi lär känna varandra, deltar och kommunicerar i samhällslivet, både fysiskt och digitalt. Närheten till service vid våra trygghetsboenden gör att vi kan vara aktiva längre och ökar möjligheten att vara delaktig. Med samverkan mellan kommunens förvaltningar, socialt arbetsintegrerande företag och föreningar skapar vi träffpunkter för sociala och digitala möten. Behovet av att träffas och diskutera, berätta om gamla minnen, lära sig nya saker och ta del av kulturlivet finns hos oss alla oavsett ålder.

Tillgång till bredband gör att vi som anhöriga kan kommunicera och stödja våra äldre på distans. Digitala tjänster gör det möjligt att tryggt bo kvar hemma och bra kollektivtrafik inom kommunen ger oss fortsatta möjligheter att delta fysiskt i kultur- och fritidsliv.

Våra demenssjuka ska kunna välja ett tryggt boende med kompetent personal hela dygnet i våra tätorter när livssituationen blir svår och ohanterlig. Närsjukvård finns i hela kommunen genom hemsjukvård och äldrecentra i samverkan med hälsocentralerna.

facebook Twitter Email