Med skolväskan över axeln

Med skolväskan över axeln

Tillgång till utbildning av hög kvalitet i en kreativ och hälsosam miljö är nyckeln till friheten att forma våra liv som vi själva vill. Vi Socialdemokrater vill driva en kommun som värderar kompetens högt och satsar på kunskap och bildning, praktisk och akademisk. Att öppna dörrar till lärande för alla är centralt för att bryta klassmönster. Det ger oss möjlighet att vidga våra perspektiv, frigöra tankar och skaparkraft.

Våra skolor präglas av en öppenhet och likvärdighet med fokus på lärande.

Alla barn och ungdomar i vår kommun erbjuds läxhjälp på likvärdiga villkor. Elevhälsan finnas redan från förskolan och med en väl utvecklad samverkan med familjecentrum och ungdomsmottagningen.

Varje barn och ungdom har rätt till anpassat stöd och arbetsform i skolan. Vi vill att de tillsammans med de bästa pedagogerna utvecklas efter sina förutsättningar för att nå kunskapsmålen. För det behöver specialpedagogik och Svenska 2 (svenska som andra språk) utökas.

Tillsammans utvecklar vi ett demokratiskt arbetssätt så att delaktighet och inflytande blir en del av vardagen. Att arbeta med att belysa och förändra de negativa och vidga de positiva normer som finns i samhället med specifikt fokus på könsnormer, hedersrelaterade normer & HBTQ gör framtiden och våra barn tryggare. Ett steg är att utbilda anställda inom kommunen för att lägga grunden för ett normkritiskt arbete samt att inrätta forum för ungdomsinflytande.

Vägen in till arbetslivet är spännande och fylld av möjligheter. Alla behöver en chans att ta ett första steg in på arbetsmarknaden, att få prova sig fram, skapa nätverk och hitta sin framtid. Det vill vi göra i samarbete med arbetslivet. PRAO är en viktig del i utbildningen för att ge verktyg för väl genomtänkta val av utbildning och arbete.

facebook Twitter Email