Spännande fritid

 

I Bollnäs kommun finns flera olika föreningar med stor betydelse för kommuninvånarnas fritid, hälsa och välfärd. Arrangemang som gör vår kommun känd för omvärlden, nationellt och internationellt, planeras och genomförs lokalt. Delaktighet i samhällsbyggandet är en viktig del i föreningslivets uppgift och regelverket för föreningsstöd utformas för att stödja inkludering och jämställdhet. Kommunens verksamheter samarbetar med föreningslivet och folkrörelserna för ett varierat utbud av sport och kulturaktiviteter i hela kommunen för alla.

Klyftorna mellan stad och landsbygd behöver minska, men också klyftorna mellan rika och fattiga områden. Det finns en ökad segregation mellan olika områden när det gäller upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet och samhällsservice. Det vill och kan vi förändra.

Våra fritidsanläggningar erbjuder en jämlik och jämställd social samvaro och en hälsosam livsstil som ökar folkhälsan. Det främjar den lokala demokratin när vi använder samlingslokaler, bibliotek, simhallar och fritidsgårdar till spännande möten över generationsgränser. Ett ökat samarbete mellan skolan och kommunens föreningsliv stärker ungas möjligheter till en meningsfull fritid och en bättre hälsa.

Mäns våld mot kvinnor är inte ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. Arbetet kring normer intensifieras för att förebygga våld i nära relationer. Att arbeta med värderingar, mansnormer och kunskap kring HBTQ-personer är oerhört viktigt och genomsyrar hela kommunen.

Vi har en lång tradition av satsningar inom kulturområdet. Detta har varit och är fortsatt en lyckad insats som vi vill slå vakt om och göra tillgänglig för fler. Vi har en natur och fiskevatten som ger oss möjlighet till rekreation året runt och ett kulturarv i form av Hälsingegårdarna att värna och förvalta. Kulturhuset är en plats där föreningar av olika slag samlas och bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor med fokus på utrikesfödda kvinnor och flickor. På så sätt ökar vi motståndskraften i vårt lokalsamhälle mot rasism och extremism.

facebook Twitter Email